Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Cyklostezka Dačice – Bílkov a chodník Bílkov
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je provedení stavby "Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov – trasa 4, Dačice – Bílkov II." (dále jen "Cyklostezka Dačice - Bílkov") a navazující stavby "Chodník Bílkov", a to podle příslušných projektových dokumentací, soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a příslušných společných povolení, které tvoří přílohu č. 1 Výzvy k podání nabídek.

V případě první z obou staveb, Cyklostezky Dačice - Bílkov, se jedná se o stavbu nové bezpečné komunikace pro chodce a cyklisty, která bude sloužit k propojení Dačic a jejich místní části Bílkov. Trasa stezky je vedena převážně v nezastavěném území, za příkopem silnice III/4076. Stezka je vedena po okraji zemědělsky obdělávaných pozemků, v prostoru, kde jsou již uložena podzemní vedení. V krátkých úsecích, v blízkosti zástavby, je stezka vedena na úkor silničního příkopu.

V případě navazující stavby "Chodník Bílkov" se pak jedná o stavební úpravu místní komunikace spočívající v doplnění chodníku v místní části Bílkov vlevo při vjezdu do obce ve směru od Dačic. Nově vybudovaný chodník bude navazovat na stávající chodník před památníkem obětem světové války.

Další informace o předmětu a podmínkách plnění jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídek a jejích přílohách.
Místo plnění: Jihočeský kraj
Jindřichův Hradec
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.dacice.cz)
Kontakt: Ing. Marek Bena
zastupující zadavatele v zadávacím řízení
tel.: 604 119 057
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 16.11.2023 09:00
Datum zahájení: 25.10.2023 17:29
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: