Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Výstavba ZTV Nivy II
Odesílatel Marek Bena
Organizace odesílatele Město Dačice [IČO: 00246476]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.02.2024 14:57:00
Předmět Upozornění na chybu ve vzorcích

Vážení dodavatelé,
zadavatel byl jedním z dodavatelů dne 2. 2. 2024 v 14.17 hod. telefonicky upozorněn, že v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí Přílohy č. 1 Výzvy k podání nabídek, se vyskytuje chyba ve vzorcích.

Zadavatel ověřil, že tomu tak skutečně je - na listu Stavba101,102 v buňkách I49:J57 jsou vzorce uvedeny nesprávně, kdy řetězec

D:\práce\projekty\2022\85 ztv nivy II\03 dps+zds ztv nivy ll 2023\slepý rozpočet nivy ll\[101 nivy II, so 101,102 slepý rozpočet s výkazem výměr.xlsx]

je třeba ze vzorce v příslušné buňce vždy odstranit.

Provedení tohoto úkonu, stejně jako kompletní kontrola správnosti výpočtu nabídkové ceny, je odpovědností každého dodavatele. Zadavatel totiž v čl. 9 Výzvy k podání nabídek stanovil:

"Pokud zadavatelem předané tabulkové soubory pro tvorbu rozpočtu obsahuje vzorce či odkazy na přenosy hodnot, je povinností dodavatele provést před stanovením nabídkové ceny kontrolu jejich správnosti a výpočtu nabídkové ceny. Za správnost nabídkové ceny z hlediska jejího obsahu a výpočtu odpovídá dodavatel."

Děkujeme, že této zprávě budete věnovat pozornost, Vaše nabídky na tuto zadávací podmínku budou brát zřetel, a budou tak obsahovat veškeré náklady nezbytné pro realizaci předmětné veřejné zakázky.

S pozdravem

Ing. Marek Bena
zastupující zadavatele v zadávacím řízení