Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Přístavba knihovny v Dačicích (3. vyhlášení)
Odesílatel Zdeněk Sedláček
Organizace odesílatele Město Dačice [IČO: 00246476]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.04.2019 15:05:37
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace 1

Odpověď:
Nejedná se o rozpor v dokumentaci, ale o finanční kompenzaci právě za extrémní podmínky staveniště. Je na zhotoviteli, jaké řešení si zvolí a položka je určena k jeho finančnímu vyčíslení. Text popisuje pouze jedno z možných řešení. Záleží na zkušenostech a zvyklostech zhotovitele - stávající vchodová stěna se dá demontovat a zpětně osadit – lze zvětšit otvor na 1250/2450 mm pro běžné minibagry (např. Kobelkco SK 17 SR), nebo použít jednorázově velký mobilní jeřáb atd. Všechny tyto a další náklady lze vyčíslit do této položky p.č. 243.
U hliníkových stěn je v soupise prací počítáno s přenesením přes zámecký park - doprava hliníkových rámů oken je řešená položkou č. 88 - vysklených rámů ručně přes zámecký park.
Stejně tak by si mohl zhotovitel domluvit převoz nádrží (hmotnost dle výrobců od 150 kg) na lehkém ručním vozíku používaném na železnici či poštách.
V zemních pracích je počítáno s odkopem části zahrady malou mechanizací. Těžení zeminy pro osazení nádrží je navrženo ve dvou krocích - hloubená jáma do úrovně cca přilehlého dvora a v druhém kroku zahloubení pro navrhované nádrže (přesný tvar nádrží není předepsán, pouze je třeba dodržet objem a parametry). Je počítáno se zpětným zásypem.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace je nedílnou součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky s názvem „Přístavba knihovny v Dačicích (3. vyhlášení)“
Ostatní, tímto vysvětlením neupravovaná ustanovení zadávací dokumentace a jejich příloh, zůstávají neměnná. Lhůta pro podání nabídek se nemění, účastníci mohou doručit nabídku nejpozději do 23. 4. 2019 do 10:00 hodin.

Původní zpráva

Datum 16.04.2019 09:57:37
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

V zadávacím výkaze výměr, položka č. 243 stavební části, je uvedeno, že veškerá mechanizace a materiál bude dopravován stávajícími dveřmi o světlých rozměrech 90 x 200 cm. Tento otvor není ovšem dostatečný pro dopravu hliníkových výplní otvorů a pro samonosné dešťové a retenční jímky a pro zemní stroj schopný provádět výkopy pro tyto jímky a kanalizační šachtu v téměř 3 m hloubce. Žádáme o vysvětlení tohoto rozporu v zadávací dokumentaci.